Consellería de Política Social

LEI DE TRANSPARENCIA

Subvencións

A lei de transparencia establece que cada consellaría, organismo ou entidade de dereito público vinculada ou dependente da Administración da comunidade autónoma que realice actividades de fomento mediante outorgamento de fondos públicos deberá publicar na súa páxina web oficial:

  • Unha relación actualizada das liñas de axudas ou subvencións que vaian convocarse durante o exercicio orzamentario
  • O texto íntegro da convocatoria das axudas ou subvencións.
  • As concesións.

 

 

Lei de transparencia